strona główna e-mail TROCHĘ O NASTROCHĘ O NAS <u>STATUT</u>STATUT KONTAKTKONTAKT

AKTUALNOŚCI
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa 2014-2020
GALERIA
MEDIA O NAS
1%
NASI PRZYJACIELE
POTRZEBUJESZ POMOCY?
LINKI


  Newslleter
Wpisz swój adres e-mail

 
STATUT


STATUT
Stowarzyszenia Janko Muzykant

09.11. 2015 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne.
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Janko Muzykant i w dalszej części statutu zwane jest "Stowarzyszeniem".
2. Stowarzyszenie ma charakter dobrowolny.
3. Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
5. Stowarzyszenie używa pieczęci z nazwą Stowarzyszenia.
6. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Praszka. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
7. Patronem Stowarzyszenia jest Święty Jan Paweł II.


Rozdział II. Cele i formy działania.

§ 2
1. Stowarzyszenie ma na celu:
a) wyrównywanie szans dzieci i dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej,
b) wspieranie matek w procesie wychowawczym, szczególnie matek samotnie wychowujących dzieci,
c) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
d) upowszechnianie kultury i sztuki, szczególnie kultury muzycznej,
e) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
f) promocja przedsiębiorczości wśród osób niezaradnych,
g) wszelkie działania na rzecz osób starszych i samotnych,
h) propagowanie zdrowego stylu życia oraz szerzenie wiedzy z zakresu pomocy przedmedycznej,
i) propagowanie i rozwój wolontariatu,
j) wspieranie placówek oświatowych np. szkoły, przedszkola, świetlice, domy dziecka,
k) wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i wymagających rehabilitacji,
l) zapewnienie noclegu osobom bezdomnym i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
ł) kultywowanie i propagowanie chrześcijańskich wartości etycznych i moralnych oraz kierowanie się nimi w działalności statutowej,
m) wspieranie obszaru ekonomii społecznej,
n) profilaktykę uzależnień oraz kształtowanie postaw abstynenckich.
§ 3
l. Głównymi sposobami działania Stowarzyszenia są:
a) pomoc rzeczowa, finansowa oraz wychowawcza dla dzieci z rodzin biednych, rozbitych i patologicznych,
b) organizowanie paczek świątecznych dla dzieci z w/w rodzin,
c) organizowanie i prowadzenie świetlic dla dzieci, a także klubów seniora,
d) organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych i teatralnych,
e) organizowanie kolonii, obozów, półkolonii oraz innych pozaszkolnych form spędzania czasu wolnego,
f) organizowanie punktów wydawania żywności dla najuboższych oraz prowadzenie ich,
g) organizowanie korepetycji, konferencji, wykładów, seminariów i szkoleń umożliwiających realizację
celów statutowych,
h) wszelkie działania wspierające rozwój przedsiębiorczości wśród podopiecznych stowarzyszenia,
i) pomoc dla szkół, przedszkoli, świetlic, domów dziecka, uczniowskich klubów sportowych w realizowaniu ich zadań statutowych, a także polegającą na poprawie warunków, w których przebywają dzieci,
j) pomoc osobom niepełnosprawnym i wymagającym rehabilitacji,
k) prowadzenie pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej z zakwaterowaniem,
l) prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską,
ł) wspieranie wszelkich form ekonomii społecznej, tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej, tworzenie form współpracy pomiędzy różnymi grupami podmiotów np. w formie klastrów, oraz ośrodków
wsparcia ekonomii społecznej,
m) wszelkie działania na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień.
§ 4
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność opisaną w § 3 w formie działalności nieodpłatnej w stosunku do
osób o niewystarczających dochodach, określonych przez Zarząd Stowarzyszenia w relacji do minimów
socjalnych wynikających ze stosownych przepisów prawa. Działalność statutową określona w § 3 c), d),
e), g), k), l),ł) stowarzyszenie może prowadzić odpłatnie, z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych w
art. 8 i 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla działalności odpłatnej pożytku
publicznego

Rozdział III. Członkostwo Stowarzyszenia
§ 5
1. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających
c) honorowych
2. Nadanie członkostwa zwyczajnego, wspierającego bądź honorowego następuje na podstawie
uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych,
b) złoży deklarację członkowską na piśmie.
4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może stać się osoba fizyczna lub prawna, deklarująca
wszelką pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może stać się osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność Stowarzyszenia.
6. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają praw wyborczych.
7. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) oceny działalności Stowarzyszenia i jego władz, a także do zgłaszania opinii i wniosków,
c) udziału w spotkaniach, koncertach i wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) odwołania się do Walnego Zgromadzenia w sprawie wykluczenia z listy członków.
8. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu oraz uchwał Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
9. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd,
c) śmierci członka.
10. Wykluczenie przez Zarząd może nastąpić:
a) z powodu popełnienia czynu hańbiącego,
b) z powodu notorycznego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
c) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
d) z powodu niepłacenia składek przez okres pół roku.
11. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział IV. Organy Stowarzyszenia.

§ 6
1. Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata od końca roku, w którym odbyły się wybory.
§ 7
1. Walne Zebranie wybiera spośród siebie przewodniczącego obrad i sekretarza. Walne Zebranie Członków
ważne jest przy obecności:
a) Przewodniczącego Zarządu lub jego zastępcy,
b) połowy członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.
2. O pierwszym terminie członkowie Stowarzyszenia zostają powiadomienie co najmniej na czternaście dni
przed planowanym terminem zebrania. W przypadku nie przybycia wymaganej liczby członków, drugi
termin wyznacza się w tym samym dniu trzydzieści minut później.
3. Walne Zebrania sprawozdawcze odbywają się raz do roku. Walne Zebrania sprawozdawczo-wyborcze
odbywają się raz na trzy lata.
4. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd ilekroć uzna konieczność takiego zebrania.
§ 8
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalenie statutu Stowarzyszenia i jego zmian, zmiany dokonywanie bezwzględną większością głosów,
b) wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu, przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Komisji
Rewizyjnej i jej przewodniczącego,
c) uchwalenie budżetu Stowarzyszenia oraz przyjmowanie sprawozdań z jego wykonania,
d) rozpatrywanie odwołań członków wykluczonych przez Zarząd,
e) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
f) ustalenie wysokości składek na rzecz Stowarzyszenia.
§ 9
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, o których mowa § 7 ust.1 .
2. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego obrad.
3. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne, w pozostałych przypadkach głosowanie jest jawne.
§ 10
1. Na wniosek co najmniej 1/4 liczby członków Walnego Zebrania jego przewodniczący zobowiązany jest
zwołać posiedzenie w każdym czasie nie później niż 14 dni od daty wpływu wniosku.
§ 11
1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia.
2. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący i 2 członków.
3. Zarząd i jego przewodniczący są powoływani przez Walne Zebranie Członków.
§ 12
1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b) opracowanie projektu budżetu i programu działalności Stowarzyszenia,
c) wykonywanie zadań wynikających ze statutu oraz uchwał, regulaminów i ustaleń uchwalonych przez
Walne Zgromadzenie,
d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
e) zwoływanie Zgromadzenia Członków,
f) składanie sprawozdań Zgromadzeniu Członków,
g) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
2. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek ustąpienia, odwołania przez Walne Zebranie Członków lub
śmierci.
3. W czasie trwania kadencji Zarządu jego skład może być wymieniony o 1/3 liczby członków. W innym
wypadku Zarząd zostaje odwołany i ogłasza się nowe wybory.
Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 13
1. W ramach swoich kompetencji przewodniczący Zarządu:
a) przewodzi Zarządowi,
b) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
c) organizuje pracę Zarządu i kieruje bieżącymi sprawami.
§ 14
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby wybrane spośród członków zwyczajnych na Walnym
Zgromadzeniu.
3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zgromadzenie.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) dokonywanie bieżącej kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,
d) przedstawianie, co najmniej raz w roku, sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu
Członków.
5.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą :
a) być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b) być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe;
c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu poniesionych kosztów lub
wynagrodzenia.
rozdział V. Majątek Stowarzyszenia.
§ 15
1. Dochody Stowarzyszenia pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków,
b) dochodów ze zbiórek,
c) dotacji i subwencji,
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
e) składek członkowskich,
f) odsetek, dochodów z kapitałów,
g) odpisów od podatku przekazywanych w trybie art.27.Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

2. Wszystkie dochody Stowarzyszenia przeznaczane są na realizację celów statutowych.
§ 16
1. Składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymaga podpisu
Przewodniczącego Zarządu i jednej osoby z Zarządu Stowarzyszenia.
§ 17
1. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 18
1. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 19
1. W przypadku uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków likwidacji, Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru Komisji Likwidacyjnej.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku na określony cel społeczny.
4. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach.( Dz. U. z 2015, poz.1393 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2014r , poz. 1118 z póź. zm.)


Stowarzyszenie Janko Muzykant